De doelstelling van de vereniging is het aanbieden van zwemsport in de regio. Daarnaast heeft de Woelwaters in de missie verwoord dat dit in een veilige sportomgeving moet gebeuren. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen. Goede communicatie binnen alle afdelingen en het bestuur is hiervoor essentieel.

Het bestuur draagt dit uit door:

 • Het volgen van de Gedragsregels NOC*NSF aangevuld met onze eigen omgangsvormen voor sporters en begeleiders verwoord in statuten en regelementen.
 • De gedragsregels en gewenste omgangsvormen periodiek te toetsen en daar waar nodig te actualiseren.
 • Het actief werken aan preventie door periodiek de volgende vragen tegen het licht te houden
  1. Hoe maken we onze vereniging veilig?
  2. Wat kan beter?
  3. Wie doet er mee?
  4. Wat spreken we af?
  5. Hoe houden we elkaar scherp?
 • Op te treden als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.
 • Indien nodig het treffen maatregelen zoals verwijdering van trainingen of ontzeggen van bepaalde activiteiten.
 • Het melden een vermoeden van seksuele intimidatie bij de bond of het Centrum Veilige Sport (dit is verplicht).
 • Zorgen dat er een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is en dat dit bekend is binnen de vereniging (zie vertrouwenscontactpersoon).
 • Het zorg dragen dat alle leden, vrijwilligers en begeleiders op de hoogte zijn van het beleid met het  geven van voorlichting, het onderwerp periodiek te bespreken tijdens ouderinfo avonden en de ALV (het presenteren van een jaarverslag over het onderwerp  veilige sportomgeving).
 • Het coachen van (jonge) vrijwilligers in de identificatie en omgang met ongewenst gedrag.
 • Het werken met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers.
 • Het bevorderen van een goede communicatie binnen de vereniging door met elkaar te praten en niet over elkaar.
 • Trainers, Coaches en begeleiders in staat te stellen vereiste opleidingen, cursussen en trainingen te volgen.

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

Waarom vertrouwenscontactpersonen (VCP)?

De Woelwaters wil graag een sportklimaat bieden waarbij iedereen zich veilig voelt. Daar werken we hard aan, maar toch er kunnen dingen voorvallen die niet gewenst zijn. Als je dit ervaart en niet goed weet wat je ermee moet dan kun je bij de vertrouwenscontactpersoon terecht.

Vertrouwenscontactpersonen:

De vertrouwenscontactpersonen van De Woelwaters zijn:

– A. Hekstra (v), trainer en official wedstrijdzwemmen

– R. van de Velde (m), waterpolotrainer (jeugd)/trainer trimzwemmen

Zij zijn bereikbaar via e-mailadres: vertrouwenscontactpersoon@woelwaters.nl

Als je voorkeur hebt voor één van beide vertrouwenscontactpersonen, zet dit dan in de onderwerpregel van jouw e-mail. In jouw bericht mag je vertellen waar het over gaat, maar dat hoeft niet. Vertel in elk geval hoe en wanneer je te bereiken bent.

Met welke klachten kun je terecht bij een vertrouwenscontactpersoon?

Ongewenste omgang of ongewenst gedrag heeft voor iedereen een andere betekenis. Ons uitgangspunt is, dat er sprake is van ongewenste omgang als het door jou als ongewenst wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag kunnen zijn agressief gedrag, misbruik van macht, discriminatie, seksuele intimidatie, dreigen, pesten of uitsluiting uit een groep.

Bij De Woelwaters moet iedereen zich veilig voelen.

Wanneer een ander jou lastigvalt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie kunt oplossen, kun je verschillende mensen om hulp vragen. Je kunt bijvoorbeeld jouw familie, een teamgenoot of jouw coach in vertrouwen nemen. Als je dit niet durft, of als dit niet heeft geleid heeft tot het gewenste resultaat, dan kun je contact opnemen met een van de vertrouwenscontactpersonen van De Woelwaters.

Het is ook mogelijk om alleen informatie te vragen aan de vertrouwenscontactpersonen.

Procedure

De vertrouwenspersoon volgt het protocol en de aanwijzingen van het centrum voor veilige sport Nederland.

Volgens de regels van centrum veilig sport NL moet de VCP de betrokkene altijd informeren over de volgende kaders:

 1. Elk incident wordt met het bestuur besproken omdat die de verantwoordelijkheid heeft om de implicaties voor de vereniging vast te stellen en daarnaar te handelen. Dit kan op verzoek geanonimiseerd gebeuren
 2. Er is geen spraken van vertrouwelijkheid of geheimhouding indien deze in strijd is met het strafrecht of een groter maatschappelijk belang. Of wanneer het bestuur oordeelt dat de veiligheid van één of meerdere van haar leden in het geding is en/of wanneer er sprake is van een ernstig strafbaar feit (zoals in het wetboek van strafrecht zijn vastgelegd).
 3. De bestuurlijke meldplicht rondom seksuele intimidatie.

De VCP zal in alle gevallen  dat hij/zij op welke wijze dan ook kennis neemt van een incident m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of misdrijf (dit eventueel op verzoek van diegene die gesproken is geanonimiseerd ) met het bestuur bespreken en in ieder geval via verslaglegging voorleggen.

Wat gebeurt er als ik een e-mail naar de vertrouwenscontactpersoon heb gestuurd?

Een van de vertrouwenscontactpersonen neemt zo spoedig mogelijk contact met jou op, om een afspraak te maken voor een gesprek. Vanuit de rol VCP mag verwacht worden dat er vertrouwelijk en discreet  met informatie wordt omgegaan.

Hij of zij zorgt voor de eerste opvang van een klacht, melding of vraag naar informatie. Hij of zij bespreekt met jou vervolgens mogelijke vervolgstappen en de consequenties van deze stappen. Belangrijk hierbij is, dat je zélf achter deze stappen staat. Bij het nemen of in gang zetten van deze vervolgstappen kan de vertrouwenscontactpersoon jou ondersteunen.

Praat de vertrouwenscontactpersoon met anderen over mijn klacht of melding?

Het gesprek met een vertrouwenscontactpersoon is vertrouwelijk, hij/zij praat dus niet met anderen behalve als het gaat om een strafbaar feit. Als er sprake is van een (vermoedelijk) strafbaar feit, zal de vertrouwenscontactpersoon vervolgstappen altijd in overleg met jou doen.

Je kunt ook (meteen of na overleg met de vertrouwenscontactpersoon) een afspraak maken bij jouw huisarts. Een huisarts heeft beroepsgeheim en zal, zonder jouw toestemming, nooit informatie geven aan anderen.

Als er sprake is van een strafbaar feit, kun je aangifte doen bij de politie.

Wat kan ik doen als ik een klacht over een van de vertrouwenscontactpersonen heb?

Bij klachten over de vertrouwenspersoon zelf, kun je terecht bij de voorzitter of secretaris van het bestuur.

Verschil vertrouwenscontactpersoon versus vertrouwenspersoon

Beide functionarissen hebben verschillende rollen. Hierboven is de rol van de vertrouwenscontactpersoon beschreven. De VCP is de functionaris die binnen de vereniging sporters, medewerkers en bestuur dient te adviseren over incidenten m.b.t ongewenst gedrag (procedureel en ondersteunend naar melders) De vertrouwenspersoon heeft een volledig andere rol namelijk ingeval van een conflict tussen twee partijen het bijstaan en het belang behartigen van één van de partijen.

Verslag 2022-2023

Als je het verslag van de vertrouwenscontactpersonen voor het jaar 2022-2023 wil lezen, kan je contact opnemen met de secretaris via e-mail.